Project Description

Mesto Komárno  je vlastníkom  stavby so súpisným číslom 185, „bývalej polikliniky“, spolu s pozemkom, ktorú ponúka na predaj alebo do dlhodobého prenájmu

Budova bola postavená koncom 90-tych rokov 19. storočia. Spočiatku slúžila ako sporiteľňa, neskôr bola využívaná ako zdravotnícke zariadenie – poliklinika, slúžiaca pre potreby obyvateľov mesta Komárno ako aj okolitých dedín.

V roku 2003 prešla budova do vlastníctva Nitrianskeho samosprávneho kraja, prestala fungovať ako zdravotnícke zariadenie a dlhé roky, takmer počas celého obdobia, kým budovu vlastnil NSK,  bola nevyužívaná a neudržiavaná, čo sa v súčasnosti odzrkadľuje na jej stave. V roku 2012, po dlhoročnom úsilí mesta Komárno, došlo k prevodu vlastníctva tejto budovy na Mesto. Uvedenie do prevádzkyschopného stavu si vyžaduje rozsiahle rekonštrukčné práce, čo zase ponúka väčší priestor pre investorov pri rekonštrukcii interných priestorov.

Budova sa nachádza na Námestí generála Klapku, na pozemku s parcelné číslo 950 v katastrálnom území Komárno, s výmerou 1192 m2 medzi budovami občianskeho vybavenia a rodinnými domami so štandardným vybavením, v centrálnej obchodnej – pamiatkovej časti mesta,  v blízkosti mestskej radnice  ako aj Nádvoria Európy.  Ide  o samostatne stojacu budovu, s úplným podpivničením, tromi nadzemnými podlažiami, valbovou strechou, s možnosťou napojenia z priľahlých pozemkov na všetky inžinierske siete: verejný vodovod, plynovod, rozvod elektriny,  mestský  kanalizačný  systém,  telefón  a  mestskú  káblovú  televíziu. Orientácia nehnuteľnosti ( hlavných miestností ) je juhovýchodná resp. juhozápadná.

V blízkosti budovy je množstvo reštaurácií a kaviarní, parkov – vrátane detského parku, mestské kultúrne stredisko, termálne kúpalisko, športový areál s futbalovým a volejbalovým ihriskom, tenisové kurty.

V okolí je možnosť parkovania na verejnom parkovisku, resp. vedľa cestnej komunikácie. Cca. 350 m od budovy sa nachádza veľké, bezplatné parkovisko – priamo vedľa Komárňanskej pevnosti a cca. 100 m od budovy je zastávka MHD, ktorá zabezpečuje priamu prepravu obyvateľov do centra mesta zo železničnej i autobusovej stanice prímestských liniek.

Poliklinika – základné parametre

výmera zastavanej plochy: 1192 m2
súpisné číslo:185
parcelné číslo: 950
LV: 6434
Kód druhu chránenej nehnuteľnosti: 203 – Pamiatková zóna
Vlastník: Mesto Komárno, Námestie generála Klapku 1, Komárno, PSČ 945 01, SR
Spoluvlastnícky podiel : 1/1

Podlažie    ZP [m2]

Podzemné                              1032,54
1. Nadzemné – prízemie           1032,54
2. Nadzemné – 1. poschodie    1032,54
3. Nadzemné – 2. poschodie    1032,54

Viac informácií: Odbor správy majetku, Komárno, kontakty